¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Cytaty
data: 22.01.2006 ¤ 08:36 ¤ autor: fifi
Odwaga bywa postrachem dla ?mierci, ale i tak kiedy? przegra.
John Wayne

Mo?ecie r�wnie dobrze pa?? na twarz, jak i wychyli? si? za bardzo do ty?u.
James Thurber

Wojna to szereg nieszcz???, z kt�rych wy?ania si? zwyci?zca.
Georges Clemenceau

Nawet nie zacz??em walczy?!
John Paul Jones

?mier? cz?owieka bardziej obchodzi innych ni? jego samego.
Thomas Mann

Nie wchod? na t? droge, je?eli chcesz do?y? staro?ci.
Pink Floyd

Nie wiem, jaka bro? b?dzie zastosowana w trzeciej wojnie ?wiatowej, ale czwarta b?dzie si? toczy? na kamienie i maczugi.
Albert Einstein

Nieprawd? jest, jakobym ba? sie umiera?, chcia?ym jedynie, ?eby mnie przy tym nie by?o.
Woody Allen

Wielu ?yj?cych zas?uguje na ?mier?, ale niekt�rzy z tych co umarli zas?ugiwa?o na ?ycie
J.R.R. Tolkien

My?l?, ?e ty, ?ycie, zostawiasz po sobie tyle ?mierci. Nie w?tpie, ?e umarlem ju? wcze?niej dziesi?? tysi?cy razy.
Walt Whitman

Wiele wysi?ku idzie na marne, gdy brak czego? wi?cej.
Edward Harriman

Ludzie tocz? wojny z innymi lud?mi, poniewa? ka?dy cz?owiek walczy sam ze sob?.
Francis Meehan

Wojna nie okre?la, kto ma racje, ale kto prze?y?.
Bertrand Russell

Trudno wytrzyma? z lud?mi, powtarzaj?cymi ?e ?mierci nie ma lub nie ma ona ?adnego znaczenia. ?mier? jest i na pewno ma znaczenie.
C.S. Lewis

Najszybszym sposobem na zakonczenie wojny jest jej przegranie.
George Orwell

Dzielni ludzie s? odmie?cami - s? s?abi na zewn?trz i twardzi w ?rodku.
Lewis Carroll

Wojna to zbyt powa?na sprawa, aby j? powierzy? wojskowym.
Georges Clemenceau

Nie mo?na powiedzie?, ?e cywilizacja sie nie rozwija -przecie? na ka?dej wojnie ludzi zabija sie zupe?nie inaczej.
Will Rogers

?mier? jest bardziej uniwersalna ni? ?ycie. Ka?dy umiera cho? nie ka?dy ?yje.
A. Sachs

Wojna to szereg nieszcz???, z kt�rych wy?ania si? zwyci?zca.
Georges Clemenceau

Ludzko?? musi po?o?y? kres wojnie, inaczej wojna po?o?y kres ludzko?ci.
John Fitzgerald Kennedy

Na wojnie nie ma niczego, co zast?puje zwyci?stwo.
Genera? Douglas MacArthur

Pora?k? nale?y zaakceptowa? jako sygna?, ?e plany nie by?y sensowne, zmieni? je i wyruszy? ponownie, aby zdoby? upragniony cel.
Napoleon Hill

Wyobra?nia to jedyna bro? w walce z rzeczywisto?ci?.
Jules de Gaultier

Jedna ?mier? to tragedia, milion - statystyka
J�zef Stalin

Wojna to gra rozgrywana z u?miechem. Je?eli masz z tym problem, wyszczerz chocia? z?by. Je?eli i tego nie potrafisz, nie graj dop�ki si? nie nauczysz.
Winston Churchill

Wojna to jedna z plag, kt�r? zes?a? B�g, aby kara? ludzi.
Kardyna? Richelieu

?mier? to niezwykle mroczna i ponura sprawa. Radz? wam, aby?cie starali si? jak najmniej mie? z ni? do czynienia.
W. Somerset Maughan

Nie wierz? w los, kt�ry spada na ludzi jakkolwiek by dzia?ali. Ale wierz? w przeznaczenie, kt�re ich dotyka, dop�ki tego nie zrobi?.
G.K. Chesterton

Do?wiadczenie to wymagaj?cy nauczyciel - najpierw ka?e zda? egzamin, a dopiero potem uczy.
Prawo Vernona Sandersa

Sukces odniesiemy tylko w�wczas, gdy wyznaczymy sobie w ?yciu, na wojnie lub czymkolwiek innym, jeden jedyny cel i podporz?dkujemy mu wszystko.
Dwight D. Eisenhower

Cz?owiek, kt�ry nie umar?by za nic, nie jest godny, aby ?y?.
Martin Luther King

Wojny nie mo?na wygra?, tak samo, jak nie mo?na wygra? z trz?sieniem ziemi.
Jeannette Rankin

Jest wreszcie najstarsze i najg??bsze marzenie: wielka ucieczka, czyli ucieczka przed ?mierci?.
J.R.R. Tolkien

Doskonalimy si?, odnosz?c nad sob? zwyci?stwa. Musimy rywalizowa? i musimy wygrywa?.
Edward Gibbon

Nadejdzie taki dzie?, ?e rozpoczn? wojn?, ale nikt nie b?dzie chcia? bra? w niej udzia?u.
Carl Sandburg

W czasie wojny nie ma znaczenie, kto ma racj?, ale kto przetrwa
Anders Russell

Gdy gra si? ko?czy, kr�l i pionek wracaj? do tego samego pude?ka.
W?oskie przys?owie

Jednym z najlepszych sposob�w zachowania pokoju jest ci?g?a gotowo?? do wojny.
Jerzy Waszyngton

To dobrze, ?e wojna jest tak straszna, inaczej zbytnio by?my j? polubili.
Robert E. Lee

Moim zdaniem ci ludzie ?yliby nadal, gdyby kara ?mierci by?a tam wykonywana.
Nancy Reagan

Wojny nie wyrz?dzaj? krzywdy nikomu poza tym, kt�rzy zgin?li.
Salvador Dali

Wojna to nic przyjemnego
Barbara Bush

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.