¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Solucja
data: 22.01.2006 ¤ 08:38 ¤ autor: fifi
Misja 1: Invasion (Inwazja)
Zaczynamy w mie?cie o nazwie Petrovice, mo?emy czeka? na autobus lub i?? na p�?nocny-wsch�d od przystanku. Za budynkiem znajduje si? p?ot przechodzimy pod szlabanem i po lewo czeka na nas motocykl. Po rozmowie mo?emy jecha? w drog? jedziemy droga na wsch�d przy nast?pnej stacji benzynowej zatrzymujemy si? i tankujemy, gdy wys?uchamy audycji w radiu jedziemy dalej. Gdy dojedziemy do miasta nazwanego Lipany szukamy placu wy?o?onego kostk? brukow? jest mniej wi?cej na ?rodku miasta na tym placu znajduje si? du?y budynek wchodzimy do niego i idziemy po schodach. Po przerywniku wychodzimy jak najszybciej z budynku kierujemy si? drog? na zach�d od miejsca pracy Victora nast?pnie zakr?camy w prawo i jak najszybciej uciekamy z miasta.
Wersja hardcore: Po inwazji ruskich na miasto wybiegasz na plac, wsiadasz do skody, rozje?d?asz jakiego? ruska (najlepiej specnaz), bierzesz od niego ka?acha, kt�rym zabijasz reszte rusk�w a czo?gi rozwalasz ?adunkami wybuchowymi.

Misja 2: Crossroads (Rozstaje)
Zaczynamy w domu Victora Troski. Jest to chwila wyboru: albo wydamy partyzanta kryj?cego si? w oborze, albo pr�bujemy powstrzyma? Rosjan. Wybieramy oczwyi?cie drug? opcj?, i zamiast tego co sugeruje gra (wsi??? strzelb? schowan? na ty?ach domu), p�j?? do obory i wsi??? AK-47 od martwego partyzanta. Po zabiciu wszystkich trzech rosjan, zabierz od podoficera lornetk? i pistolet. Nast?pnie wsi?d? do urala i jed? do obozu partyzant�w, kt�ry znajduje si? gdzie? ko?o Db26.

Misja 3: No turning back (Bez odwrotu)
Zaczynamy w obozie partyzant�w, na kt�ry napadaj? rosjanie. Po rozgrzewce (rozwaleniu plutou piechoty) przygotowujemy si? do odparcia czo?g�w, czyli T72 i BMP wype?nionego piechot?. Bierzemy wyrzutni? RPG, rozkazujemy jednemu z naszych ?o?nierzy by wzi?? drug? i czekamy. Najpierw nale?y zniszczy? czo?gi. Po zniszczeniu czo?g�w wsiadamy do PV3S znajduj?cego si? przy namiotach. Musimy dotrze? do punktu Ci26. Najlepiej jecha? przez las (przy kt�rym stoi ob�z) do drogi - droga le?y na zach�d od lasku. Na skrzy?owaniu w punkcie Ci26 wsiadamy wraz z dru?yn? do drugiego PV3S

Misja 4: Ammo low (Brak amunicji)
Misj? rozpoczynamy w nowym obozie. Uzbrajamy siebie i ?o?nierzy w wyrzutnie RPG, wsiadamy do PV3S i jedziemy z g�rki, a? do drogi. Na drodze jedziemy w prawo a? dojedziemy do rozjazdu (jedna droga wiedzie prosto druga w lewo) wysiadamy tam i czekamy na wiadomo??, o zbli?aj?cym si? konwoju. Z atakiem warto poczeka?, a? czo?gi podjad? bli?ej. Po zniszczeniu pierwszej fali, dostajemy wiadomo?? o kolejnych czo?gach. Bierzemy z urala ?adunki wybuchowe, podk?adamy je na drodze jeden za drugim w ma?ych odst?pach, nast?pnie uzupe?niamy zapasy RPG i wysy?amy jednego ?o?nierza uralem z amunicj? do obozu. Sami czekamy na T 72 i BMP. Z wyrzutni? RPG w gotowo?ci czekamy na kt�rym? ze wzg�rz. Gdy T 72 wjedzie nad ?adunki, natychmiast je odpalamy. Je?eli BMP przetrwa, niszczymy go z RPG. Wracamy spowrotem do obozu.

Misja 5: Scrap (Potyczka)
Zaczynamy na wzg�rzach w punkcie Fj26. Darujmy sobie plan A i id?my na p�?nocny-wsch�d do punktu Gb26 tam spotykamy grupk? partyzant�w. U?yj komendy radiowej 0-0-1, i wyruszaj od p�?nocy w stron? obozu. Wyeliminuj kilku ?o?nierzy, wsi?d? do T72, a najlepiej do T80 jako strzelec (nie radze wsiada? do BMP, poniewa? pojazd ten mo?na zniszczy? jednym strza?em z RPG). Po zlikwidowaniu rosjan stacjonuj?cych w wiosce, i tych z zamku, rozkazujemy naszym ?o?nierzom dw�jkami wsi??? do czo?g�w (kierowca, strzelec) i ruszamy na p�?noc. Po drodze napotkamy jeszcze T 72 i BMP. Wyje?d?aj?c z bazy Rosjan musimy uwa?a? na ?o?nierzy, kt�rych wysadzi ?mig?owiec w lesie na p�?noc od zamku.

Misja 6: Field excersise (?wiczenia polowe)
Wsiadamy z jakim? ?o?nierzem do T 80, i rozkazujemy reszcie wsiada? dw�jkami do pozosta?ych czo?g�w. Jedziemy daj?c kierowcy rozkaz jechania do nast?pnego punktu trasy odpowiedni? akcj? z menu komend (1-9). Dojedziemy do punktu gdzie stacjonuj? Rosjanie. Po drodze napotkamy BMP-2, na szcz??cie bez za?ogi. Po zniszczeniu BMP, zajmij si? piechot? i uciekaj?cym UAZ-em. Po zabiciu wszystkich wrog�w jedziemy dalej do nast?pnego punktu. Gdy dojedziemy do miasta, niszczymy jad?cego w nasz? stron? T-72, nast?pnie znajduj?ce si? na placu w centrum miasta trzy czo?gi. Po zniszczeniu ich, zabijamy jak najwi?cej piechoty i wzywamy wsparcie ogniem granatnik�w. Po tej akcji od po?udnia nadjad? 2-3 czo?gi. Po ich zniszczeniu i wyeliminowaniu wszystkich jednostek wroga misja zako?czy si?.

Misja 7: First Strike (Pierwsze uderzenie)
Zaczynamy przy mie?cie, kt�re zaj?li?my w ostatniej misji. Bierzemy ze skrzynki z amunicj? miny i wsiadamy do T 55. Podk?adamy miny (wszystkie, jakie mamy) na drodze, najlepiej w punkcie Ca30. Wracamy do punktu gdzie zacz?li?my, bierzemy nast?pne miny i ustawiamy je na drodze ko?o miejsca gdzie zacz?li?my. Wracamy wraz z ca?? za?og? do miasta sk?d obserwujemy jak na horyzoncie pojawiaj? si? p?omienie. Czekamy a? czo?gi wjad? na nast?pne miny wtedy atakujemy. ?eby misja si? zako?czy?a nale?y zniszczy? wszystkie si?y przeciwnika. Mo?e to by? trudne po tym jak ?o?nierze wysi?d? z BMP. Jedn? z opcji jest zaatakowanie bez ?adnych podchod�w wroga w otwartym polu, ale dla niedo?wiadczonych czo?gist�w moze si? to nienajlepiej sko?czy?.

Misja 8: Hostages (Zak?adnicy)
Zostaw swoich ludzi na miejscu (tylko by przeszkadzali). Najlepiej rozegra? t? misje samemu. P�jd? do punktu Gj 55, a potem kieruj si? w strone ?o?tego budynku, nast?pnie wzd?�? muru do urala, a potem w prawo przez cmentarz w miejsce gdzie trzymaj? zakladnik�w. Spotkasz tam trzech rosjan, kt�rych powniene? szybko za?atwi?. Gdy rosjanie zauwaz? ci?, wezwa posi?ki w postaci BMP. We? RPG od jednego z martwych rosjan, i rozwal je. Postaraj si?, aby rosjanie nie zabili ?adnego z uciekaj?cych cywil�w. Gdy juz oczy?cisz miasto, za?aduj wszystkich swoich ludzi do Urala i jed?cie do waszego nast?pneg celu - rosyjskiej bazy. Jed? do Hi 46, wy?aduj ludzi, i zza krzak�w rozwalajcie stacjonuj?cych w bazie rosjan. Po oczyszczeniu bazy, pozabieraj wszystkie cenne rzeczy typu ural z amunicj?, i wracaj do punktu zbiorczego.

Misja 9: Information (Informacja)
Misja bez ?adnego wystrza?u, wyb�r broni jest nieistotny (jakby kto? nie wiedzia? co wzi???, niech we?mie tokarieva :). Jedynym sposoben na przej?cie misji jest podej?cie do gospodarstwa od p�?nocy. Tak wi?c obejd? gospodarstwo szerokim ?ukiem, a gdy ju? dotrzesz we w?a?ciwe miejsce (co? ko?o Ic 59), zacznij si? czo?ga?, a? dotrzesz do krzak�w po?o?onych niedaleko farmy. Teraz poczo?gaj si? do wy?omu w murze, uwa?aj?c na kr?c?ce si? w okolicy dwa patrole rosjan. Po cutscence, wracaj spowrotem, ca?y czas uwa?aj?c na rosyjskie patrole. Gdy ju? b?dziesz w bezpiecznej odleg?o?ci od farmy, zwiewaj do punktu ewakuacyjnego.

Misja 10: Occupation (Okupacja)
Na t? misje we? jaki? karabin z lunet? (najlepiej XM177S) i RPG. Ze zdobyciem Mirova i zamku nieopodal nie powinni?cie mie? ?adnych wi?kszych problem�w. W zamku powiniene? znale?? jaki? transport dla siebie i swojej dru?yny. Najtrudniej b?dzie zaj?? wrog? baze, po dotarciu w jej okolice wysi?d? z ci??ar�wki, zapisz gr?. Zanim dasz rozkaz ataku czo?gom, rozwal najpierw ?o?nierzy z RPG. Po oczyszczeniu bazy z rosjan misja zako?czy si?.

Misja 11: Counter Attack (Kontratak)
Je?eli w poprzedniej misji czo?gi (T72 i T55) nie ulegly zniszczeniu, to ka? twoim ludziom wsi??? do nich (dw�jkami). Dost?pne jest tak?e BMP. Reszcie ludzi kaz wsi??? do karabin�w maszynowych M2, aby odparli pierwszy atak piechoty. Czo?gi wy?lij w jakie? bezpieczne miejsce, a samemu zajmij si? rozstawianiem min i ?adunk�w wybuchowych. Ka? ludziom wysi??? z karabin�w maszynowych, w przeciwnych wypadku czo?gi ich zmasakruj?. Za jaki? czas nadjedzie spora liczba rosyjskich czo?g�w, wi?kszo?? ich prawdopodobnie zostanie rozwalona przez twoje "prezenty" rozstawione w okolicy drogi. Je?eli zosta?y jeszcze jakie? niedobitki, wezwij swoje T72, T55 i BMP aby si? z nimi rozprawi?y.

Misja 12: Contraband (Kontrabanda)
Jed? w wyznaczone miejsce, odpal czerwon? race. Teraz poczekaj a? przyp?ynie ameryka?ska ?�d?. Po cutscenece wsiadaj do ci??ar�wki i jed? do obozu, omijaj?c niewielk? wioske od p�?nocy (w wiosce jest BMP, a na po?udnie od niej sporo piechoty).

Misja 13: Reckoning (Namierzanie)
Przed misj? we? RPG z czterema pociskami i snajperke. Radze wykona? t? misje po cichu, tzn. zostawiasz ludzi przy ci??ar�wce, samemu idziesz w poblize lotniska i z daleka rozwalasz cztery helikoptery czterema celnymi strza?ami z RPG. Uwa?aj na rosyjskie patrole, je?eli cie zauwa??, rozwal je ze snajperki. Przed rozwaleniem helikopter�w zapisz gr?. Po wszystkim, wracaj spowrotem do ci??ar�wki i razem z dru?n? jed?cie do Vidlakova.

Misja 14: Fireworks (Fajerwerki)
Postaraj si? da? wszystkim swoim ludziom snajperki. Sam te? we? snajperke i RPG. Darujcie sobie walke we wsi Neveklov, od razu id?cie na wyznaczon? pozycje. Zsynchronizuj sw�j atak ze snajperami i czo?gami. Po wst?pnym oczyszczeniu Davle, zejd? na d�? i uwa?aj na rosjan, kt�rzy mogli prze?y?. Gdyby? napotka? jeszcze jaki? wi?kszy op�r, rozka? czo?gom aby pomog?y ci przy mo?cie (0-0-3). Gdy ju? po obu stronach mostu b?d? tylko stosy trup�w rosjan, zabierz od jakiego? trupa specnazu ?adunki wybuchowe (3 sztuki) i wysad? most. Teraz razem z oddzia?em zwiewaj do lasu.

Misja 15: The Hills (Prze??cz)
Misja nieco ?atwiejsza od poprzedniej. Je?eli masz 7 ludzi, to przynajmniej 3 z nich daj wyrzutnie RPG. Pozosta?? tr�jke w?aduj do czo?g�w (ty i dw�ch ?o?nierzy do T80, dw�ch do BMP). We? cztery miny, i gdy rozpoznawczy UAZ przejedzie, wyruszajcie na miejsce przez kt�re b?dzie przeje?d?a? konw�j. Wysi?d? z czo?gu, rozstaw miny i ludzi z wyrzutniami RPG. BMP ka? czekac na ty?ach. Gdy konw�j nadjedzie, T80 powinno wjecha? na miny i eksplodowa?, a T72 i BMP rozwal twoim czo?giem. Po rozwaleniu wrogich czo?g�w zajmij sie rozwalaniem ci??ar�wek i piechoty. Ocala?ych ludzi z twojego oddzi?a?u za?aduj do BMP, i razem jed?cie do wskazanej wioski.

Misja 16: Chase For Rabbit (Polowanie)
Bardzo trudna misja, w kt�rej za zadanie mamy zdoby? stolice - Lipany. Za?aduj ludzi do czo?g�w, i ruszajcie zdoby? pierwszy cel - posterunek przed miastem. Uwa?aj szczeg�lnie na ?o?nierzy z RPG - to twoi g?�wni przeciwnicy. Po zdobyciu posterunku i zapisaniu gry, wezwij na pomoc czo?gi i razem zaatakujcie Lipany. Staraj si? ukrywa? tw�j czo?g za budynkami, bo na otwartym polu d?ugo nie przetrwa. Mo?esz przesi??? si? na miejsce kierowcy, bo AI nie bardzo radzi sobie podczas jazdy w mie?cie. Aby zniszczy? niedobitki piechoty, wezwij snajper�w i ludzi Gastovskiego.

Misja 17: Offensive (Ofensywa)
Podobnie jak w poprzedniej misji, masz za zadanie zaj?? du?e miasto - Petrovice. Tutaj jednak bardziej ni? ?o?nierze z RPG b?dzie ci przeszkadza?a du?a ilo?? czolg�w wroga. Pamietaj aby przed miasj? wzi??? wyrzutnie RPG. Na pocz?tku ukryj gdzie? swoich ludzi, i samemu rozwal nadje?d?aj?ce T72 i BMP. Nast?pnie wsiadajcie do czo?g�w, i jed?cie w miejsce gdzie stancjonuje dru?yna Bravo. Gdy podmienione czolgi wjad? do miasta, razem z Bravo rozpocznijcie atak. Powinni?cie rozwalic wszystkie wrogie czo?gi, ale zaraz od p�?nocy przyjad? rosyjskie posi?ki. Je?eli jaki? z twoich czo?g�w zosta? powa?nie uszkodzony, kaz im wsi??? do pustego BMP2. Je?eli dobrze rozstawisz swoje czo?gi, powinni?cie sobie poradzi? z ofensyw? rosjan.

Misja 18: Fire Fight (Walka o ogie?)
Ostatnia, ale wcale nie taka trudna misja. Najwa?niejsze to wzi??? przed misj? RPG z trzema pociskami i snajperk?. Misje zaczynasz w ma?ym domku na pustyni, na kt�ry zaraz napadnie kilku ludzi ze specnazu. Rozwal ich ze snajperki, wsiadaj do jeepa i jed? na lotnisko (podjed? od strony morza, w przeciwnym wypadku zostaniesz zauwa?ony i zastrzelony). Teraz wysi?d? z jeepa, ostro?nie podejd? w okolic? ruskich samolot�w i rozwal je z RPG. To ju? niestety koniec tej wspania?ej kampanii...

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.